Phát triển ứng dụng theo nhu cầu

Đa dạng hệ điều hành

Web application trải nghiệm tối ưu. Mobile App thuận tiện cho di chuyển

Công nghệ mới

Sử dụng công nghệ mới nhất để đáp ứng khả năng mở rộng của hệ thống

Lắng nghe và cung cấp giải pháp đem lại giá trị

Xác định nhu cầu, phân tích tìm giải pháp tối ưu tạo ra giá trị

Thiết kế nhận diện

Khai thác ý tưởng tạo sự khác biệt giúp nhận diện thương hiệu

Kiểm thử và bảo mật

Chúng tôi xác định rõ phạm vi: Dữ liệu của khách hàng là tuyệt mật. Do vậy bảo mật dũ liệu Satime rất quan tâm và được kiểm thử

Công nghệ

MERN Stack

MERN stands for MongoDB, Express, React, Node, after the four key technologies that make up the stack.

  • MongoDB - document database (No Sql)
  • Express(.js) - Node.js web framework
  • React(.js) - a client-side JavaScript framework
  • Node(.js) - the premier JavaScript web server

NET Core WEB API + REACT

.NET is a free, open-source development platform for building many kinds of apps. React is a declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces

  • SQL Server - a relational database management system, or RDBMS, developed and marketed by Microsoft
  • C# - a general-purpose, multi-paradigm programming language. C# encompasses static typing, strong typing, lexically scoped, imperative, declarative, ...
  • REST - an acronym for REpresentational State Transfer and an architectural style for distributed hypermedia systems
  • React - a declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces
Ví dụ

Sản Phẩm REMINDWORK.COM

Giải pháp quản lý công việc cho toàn bộ tổ chức

Web application

Màn hình rộng, đa dạng hệ điều hành như: Windows, linux

Ios application

Mượt mà, số 1 về sự phổ biến thiết bị và yêu thích người dùng

Android application

Đa dạng và mở. Phù hợp nhiều phân khúc khách hàng

Liên Hệ

Đừng ngần ngại. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ.

Công ty CP Phần Mềm Satime

Location:

77 Lê Văn Thịnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

MST: 0 4 0 1 9 3 5 8 3 6

Call:

+84 989 527 911